Pedagog - p. Jolanta Grusiecka

1. Tematyka szkoleń dla nauczycieli:

• Metody pracy z dzieckiem dyslektycznym w szkole podstawowej i gimnnazjum.
• Usprawnienie funkcji percepcyjno – motorycznych uczniów wieku przedszkolnego i młodszego wieku szkolnego.
• Praca z uczniem z ADHD.
2. Tematyka szkoleń dla rodziców:
• Dojrzałość szkolna i jej aspekty.
• Jak przygotować dziecko do rozpoczęcia edukacji szkolnej.
• Rola poradni w przezwyciężaniu trudności dydaktycznych i wychowawczych ucznia.
• jak pomagać dziecku w nauce szkolnej w domu i jak zadbać o jego prawidłowy rozwój.
3. Warsztaty dla uczniów:
Zajęcia psychoedukacyjne z 5-6-latkami stymulujące ogólny rozwój, wyrównujące dysharmonie rozwojowe, korygujące zaburzone funkcje, ułatwiające przez to opanowanie umiejętności szkolnych poprzez :
•    ćwiczenie koncentracji uwagi
•    rozwijanie spostrzegawczości
•    usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej i sprawności manualnej
•    rozwijanie percepcji słuchowej.
Zajęcia profilaktyczne dla uczniów kl.I – III, IV – VI i gimnazjum – spójne cykle tematyczne dotyczące takich zagadnień, jak :
•    współdziałanie w grupie
- jesteśmy razem tu i teraz.
- ja w mojej klasie
- rozmawiamy ze sobą
- słuchamy
- doświadczamy różnych uczuć
•    samoświadomość
- mam swoje obowiązki i prawa
- dostrzegam swoje zalety
- moje zainteresowania
- osiągam w życiu sukcesy
•    motywowanie
- jestem w rodzinie
- chodzę do szkoły
- mam kolegów i przyjaciół
- czerpię radość z życia
- jestem twórczy, szukam rozwiązań
•    rozwiązywanie konfliktów
- trudne sytuacje
- jak radzę sobie z emocjami
- nazywam uczucia, których doświadczają inni
- etapy rozwiązywania konfliktów
- jestem dojrzały, rozwijam się
•    zdrowie
- środki uzależniające
- skutki palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków
- dbam o moje zdrowie – odmawiam
- zdrowy wypoczynek
- zdrowo się odżywiam
•    agresja
- rozpoznaję, dostrzegam i opanowuję agresję
- nawiązuję relacje z innymi
- radzę sobie z konfliktami
•    stres
- co to jest stres
- radzę sobie ze stresem
- potrafię się zrelaksować
- jestem spokojny i skoncentrowany
- wierzę w swoje możliwości
•    bezpieczeństwo
- jestem bezpieczny
- kto mi pomaga
- dbam o swoje bezpieczeństwo – mówię nie
- w szkole czuję się bezpieczny
•    kreatywność
- ruch kreatywny
- twórczo myślę
- szukam pomysłów
- kreatywnie uczestniczę w zajęciach
Zajęcia integracyjno – adaptacyjne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Warsztaty antystresowe – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Pedagog - p. Agata Kosierkiewicz


1. Spotkania z rodzicami   - przykładowa tematyka:
„Rodzaje pomocy psychologiczno – pedagogicznej świadczonej rodzicom i dzieciom przez  PP-P w Chmielniku”.
„Jak przygotować dziecko do rozpoczęcia edukacji szkolnej”
„Dojrzałość szkolna i jej aspekty . Rola i znaczenie badań pilotażowych dojrzałości szkolnej”

2. Spotkania z radą pedagogiczną w placówkach objętych działaniem Poradni:
„Pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych rozporządzeń MEN”.
„Diagnoza dojrzałości szkolnej.”
„ Ryzyko dysleksji. SRD M. Bogdanowicz”

3. Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
„Zdrowym być. Zdrowo żyć” – zajęcia dla uczniów klas I – III
„Tworzymy zgrany zespół klasowy” – zajęcia dla uczniów klas I-III
„Sąd nad papierosem” kl. IV-V
„Veto wobec przemocy, alkoholu i narkotyków” – klasy IV- VI
„Jak się uczyć – różne techniki uczenia się” uczniowie klas I i  II gimnazjum
Zajęcia integracyjno – adaptacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych