Nazwa programu – ERASMU +; Akcja 2: „Partnerstwa strategiczne – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej”
Tytuł projektu – „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”;
Okres realizacji projektu – 01.09.2019 r. – 31.08.2022 r.
Wartość projektu – 207 386 EURO
Koordynator Projektu: Powiat Kielecki
Partnerzy:

 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bodzentynie;
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku;
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piekoszowie;
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 • Stowarzyszenie Ruchów Europejskich (ATLME) – Portugalia;
 • Innovation Frontiers IKE – Grecja;
 • Średnia Szkoła Zawodowa Bedekovčina – Chorwacja

Cel główny projektu: Wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE poprzez podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli/specjalistów/konsultantów  w zakresie włączających form i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi ICT.

Cele szczegółowe projektu:

 • poznanie zagranicznych modeli diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE;
 • wykorzystanie zagranicznych doświadczeń na gruncie własnej placówki;
 • poznanie zagranicznych rozwiązań w zakresie efektywnego i kreatywnego wykorzystania TIK w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów;
 • zapoznanie kadry kierowniczej poszczególnych placówek z systemami edukacyjnymi, modelami edukacji włączającej i metodami nauczania funkcjonującymi w kraju partnerskim w zakresie diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE.

Uczestnicy: Nauczyciele/specjaliści/konsultanci (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, osoby odpowiedzialne za jakość oświaty) z 4 krajów partnerskich. Będą to osoby pracujące z uczniem ze SPE,  udzielające wsparcia nauczycielom, zajmujące się szeroko pojętą edukacją oraz edukacją włączającą.

Działania:

 • zorganizowanie 4 międzynarodowych spotkań projektowych;
 • zorganizowanie 4 krótkoterminowych programów szkoleniowych dla Uczestnikówz 4 krajów: Polski, Portugalii Grecji i Chorwacji;
 • opracowanie poradnika dla nauczycieli;
 • opracowanie międzynarodowego kursu e-learningowego;
 • przeprowadzenie krajowych spotkań warsztatowych oraz konsultacji e-learningowych dla nauczycieli.

Oddziaływanie i korzyści długoterminowe:

 • zwiększenie efektywności wsparcia udzielanego nauczycielom pracującym z uczniem ze SPE;
 • zwiększenie u nauczycieli poziomu efektywnego i kreatywnego wykorzystania TIKw procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów ze SPE;
 • zwiększenie wiedzy nauczycieli w zakresie modeli edukacji włączającej i metod nauczania funkcjonujących w krajach partnerskich;
 • podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników projektuw zakresie wspierania uczniów o SPE;
 • zapewnienie dostępności do kursu e-learningowego dla szerokiej grupy nauczycieli;
 • podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych w zakresie diagnozyi wsparcia ucznia ze SPE;
 • zwiększenie jakości wsparcia udzielanego uczniom ze SPE i ich rodzicom w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych oraz edukacji włączającej.