Zasięg działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku.

   1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku zgodnie z decyzją organu prowadzącego sprawuje opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad szkołami i placówkami oświatowymi w rejonie gmin :
          • Chmielnik 
          • Daleszyce 
          • Morawica 
          • Pierzchnica 
          • Raków
   2.  Dodatkowo Świętokrzyski Kurator Oświaty za zgodą Starostwa Powiatowego wskazał P-P-P  w Chmielniku do wydawania opinii  i orzeczeń dla dzieci i młodzieży niesłyszących i słabo słyszących ze wszystkich gmin Powiatu Kieleckiego.
   3.  Pracownicy merytoryczni mają przydzielone spośród w/w rejony sprawowania opieki, ale zajmują się także problemami placówek spoza „swojego rejonu”.
   4.  Przyjętymi formami kontaktu poradni ze szkołą/placówką są formy: telefoniczna, faxowa, poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, bądź kontakt  bezpośredni lub pośredni (przez wychowawcę, pedagoga, innego nauczyciela).

   Zasady nawiązywania kontaktu.

  1.  Zgłoszenia w formie pisemnej są rejestrowane w sekretariacie i przekazywane do dyrektora poradni bądź do określonego pracownika merytorycznego.
  2.  Dyrektor poradni określa formę odpowiedzi/reakcji na zgłoszenie oraz  powiadamia o niej pracownika poradni oraz autora zgłoszenia.
  3.  Poradnia chcąc nawiązać kontakt ze szkołą/placówką czyni to w sposób analogiczny drogą telefoniczną, faxową lub elektroniczną.
  4.  Kontakt w formie spotkania bezpośredniego (wyjście lub wyjazd do placówki/szkoły wymaga uprzednich uzgodnień z zainteresowanymi stronami.
  5.  Specyficzną formą kontaktów poradni z placówką/szkoła są bezpośrednie, systematyczne kontakty z pedagogami szkolnymi tych placówek, które takich pracowników mają. W trakcie takich spotkań omawia się sprawy bieżące jak i planuje działania strategiczne wynikające z planu i specyfiki placówek.

   Udzielenie informacji o uczniu.

  1.  Za zgodą rodzica nauczyciel lub wychowawca sporządza opinię o funkcjonowaniu dziecka w szkole. Opinia jest dostarczana do poradni przez nauczyciela lub za pośrednictwem rodzica, jako uzupełnienie wniosku rodzica o badanie dziecka i wydanie opinii lub orzeczenia.
  2.  Pracownicy poradni, którzy badali dziecko, mogą omówić opinię/ orzeczenie z wychowawcą, nauczycielami, jeżeli opiekunowie dziecka dostarczyli opinię/ orzeczenie do szkoły.
  3. Informacji dotyczących realizacji zaleceń zawartych w opiniach/orzeczeniach udziela pracownikowi poradni dyrektor lub pedagog szkolny a także wychowawca, ewentualnie nauczyciel przedmiotowy.
    
   Płaszczyzny współpracy poradni i szkoły/placówki.

  1. Współpraca w/w instytucji może dotyczyć m.in. takich płaszczyzn  jak: 
   > orzecznictwo
  > diagnoza dzieci w poradni 
   > doradztwo psychologiczno- pedagogiczne 
   > terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna 
   > terapia metodą Biofeedback
   > zajęcia logorytmiczne
  > realizacja celów i zadań wychowawczych, profilaktycznych, zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć o charakterze socjoterapeutycznym 
   > działalność informacyjno - edukacyjna
   > realizacja zadań wynikających z doradztwa zawodowego (w tym preorientacja i orientacja zawodowa)
   > zajęcia aktywizujące uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia
  > realizacja zadań o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, warsztatowym – szczególnie w środowisku kadry pedagogicznej
   > interwencje w sytuacjach kryzysowych
   > szczególną formą współpracy poradni ze szkołą/placówką są tzw. punkty konsultacyjne, w których określony pracownik poradni realizuje zadania wynikające z potrzeb szkoły/ placówki bezpośrednio na jej terenie. Jest to przedsięwzięcie realizowane systematycznie w określonych przez obie strony  interwałach czasowych.