Nazwa programu – ERASMU +; Akcja 2: „Partnerstwa strategiczne – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej”
Tytuł projektu – „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”;
Okres realizacji projektu – 01.09.2019 r. – 31.08.2022 r.
Wartość projektu – 207 386 EURO
Koordynator Projektu: Powiat Kielecki
Partnerzy:

  • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bodzentynie;
  • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku;
  • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piekoszowie;
  • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
  • Stowarzyszenie Ruchów Europejskich (ATLME) – Portugalia;
  • Innovation Frontiers IKE – Grecja;
  • Średnia Szkoła Zawodowa Bedekovčina – Chorwacja

Cel główny projektu: Wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE poprzez podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli/specjalistów/konsultantów  w zakresie włączających form i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi ICT.

Cele szczegółowe projektu:

  • poznanie zagranicznych modeli diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE;
  • wykorzystanie zagranicznych doświadczeń na gruncie własnej placówki;
  • poznanie zagranicznych rozwiązań w zakresie efektywnego i kreatywnego wykorzystania TIK w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów;
  • zapoznanie kadry kierowniczej poszczególnych placówek z systemami edukacyjnymi, modelami edukacji włączającej i metodami nauczania funkcjonującymi w kraju partnerskim w zakresie diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE.

Uczestnicy: Nauczyciele/specjaliści/konsultanci (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, osoby odpowiedzialne za jakość oświaty) z 4 krajów partnerskich. Będą to osoby pracujące z uczniem ze SPE,  udzielające wsparcia nauczycielom, zajmujące się szeroko pojętą edukacją oraz edukacją włączającą.

Działania:

  • zorganizowanie 4 międzynarodowych spotkań projektowych;
  • zorganizowanie 4 krótkoterminowych programów szkoleniowych dla Uczestnikówz 4 krajów: Polski, Portugalii Grecji i Chorwacji;
  • opracowanie poradnika dla nauczycieli;
  • opracowanie międzynarodowego kursu e-learningowego;
  • przeprowadzenie krajowych spotkań warsztatowych oraz konsultacji e-learningowych dla nauczycieli.

Oddziaływanie i korzyści długoterminowe:

  • zwiększenie efektywności wsparcia udzielanego nauczycielom pracującym z uczniem ze SPE;
  • zwiększenie u nauczycieli poziomu efektywnego i kreatywnego wykorzystania TIKw procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów ze SPE;
  • zwiększenie wiedzy nauczycieli w zakresie modeli edukacji włączającej i metod nauczania funkcjonujących w krajach partnerskich;
  • podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników projektuw zakresie wspierania uczniów o SPE;
  • zapewnienie dostępności do kursu e-learningowego dla szerokiej grupy nauczycieli;
  • podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych w zakresie diagnozyi wsparcia ucznia ze SPE;
  • zwiększenie jakości wsparcia udzielanego uczniom ze SPE i ich rodzicom w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych oraz edukacji włączającej.